Ksar Ait Ben Haddou i muzułmańskie święto „aszura”

We czwartek, 14 listopada, podczas zwiedzania ksaru Ait Ben Haddou spotkaliśmy dziwnych „kolędników”:

On Thursday, November 14, while exploring ksar Ait Ben Haddou we met a strange „carolers”:

Byli poprzebierani w owcze i kozie skóry, mieli pomalowane twarze i wygrywali rytmiczną muzykę na bębenkach i tamburynach. Całość rzeczywiście przypominała naszą rodzimą kolędę, choć w dość mrocznym wydaniu w stylu „halloween”. Po występie oczywiście poprosili o pieniądze…

Owo przedstawienie wiąże się ściśle ze świętem, zwanym ASZURA, które jest obchodzone corocznie 10 dnia muharram – pierwszego miesiąca kalendarza muzułmańskiego (mamy obecnie rok 1435).

Jest to najważniejsze święto szyizmu imamickiego. Tego dnia opłakuje się męczeńską śmierć Husajna ibn Alego, wnuka Mahometa, który poległ w bitwie pod Karbalą 10 października 680 r. n.e., walcząc przeciwko kalifowi omajjidzkiemu. Więcej wiadomości o historii tego święta przeczytacie tutaj.

They were dressed up in sheep and goat skin, they had painted faces and played the rhythmic music on drums and tambourines. The performance actually resembled our native carol, though in a rather murky style of „Halloween”. After the show they of course asked for money…

This show is closely associated with the holiday, called Ashura, which is celebrated annually on the 10th day of Muharram – the first month of the Muslim calendar ( now is the year 1435). This is the most important festival of Shi’ism. On that day followers worship the martyrdom of Hussein ibn Ali, the grandson of Muhammad, who died in the Battle of Karbala 10 October 680 AD, fighting against the Ommayad caliph.

Ja skupię się dziś na innych jego wymiarach – teatralnym i magicznym.

Wymiar teatralny to powszechne w wielu krajach procesje, podczas których wierni, idąc w ekstatycznym marszu, biczują swoje ciała a nawet okaleczają siebie i swoich męskich potomków. To dość makabryczne i dziwne z punktu widzenia „zachodniego człowieka”. Jednak wcale nie jest to znamienne tylko dla świata islamu. Katolicyzm też ma swoją krwawą tradycję – znane są procesje biczowników na Filipinach oraz procesje pokutne w Hiszpanii podczas Wielkiego Tygodnia, poprzedzającego Wielkanoc (ciekawe zdjęcia możecie obejrzeć tutaj).

Nigdy nie słyszałam aby święto aszury obchodzono w taki krwawy sposób w Maroku. Marokańczycy, przede wszystkim dzieci, grają na bębenkach (zwanych taariża) i przebierają się w dziwne stroje – a wszystko to dla zabawy a nie umartwiania się 😉

Aszura ma również wymiar magiczny… tego dnia kobiety, wrzucając do ognia różne przedmioty symbolizujące dany problem, mogą odmienić los swój i swoich bliskich. Mogą również rzucić urok – na niewiernego męża na przykład. Dlatego trzeba przez cały rok się starać, by czarna magia nikogo nie dotknęła w to tajemnicze święto. Jak widać wierzenia w nadprzyrodzone moce i czary są nadal silne również w islamie (który oczywiście surowo tego zabrania).

However, I will focus today on the other dimensions of Ashura – theatrical and magic.

Theatrical dimension is, common in many countries, processions, during which the faithful in an ecstatic march, whip their bodies and even mutilate themselves and their sons. It’s pretty gruesome and strange from the point of view of „western man”. However, this is not only significant for the world of Islam. Catholicism also has a bloody tradition – there are known processions of flagellants in the Philippines and penitential processions in Spain during Holy Week preceding Easter (interesting pictures you can see here). I’ve never heard that the Ashura festival celebrated in such a bloody way in Morocco. Moroccans, especially children, play on drums (called taarija) and dress up in weird costumes – and all this for fun 😉

Ashura has also a magical dimension… this day women, throwing into fire various objects symbolizing the problem, can change their fate. They can also throw the charm – for unfaithful husband, for example ;). Therefore, everyone needs to be good all the year, so the black magic would not touch you in this mysterious day. As you can see, belief in supernatural powers and spells are still strong also in Islam (which, of course, strictly forbids it ).

Na koniec zapraszam do obejrzenia kilku zdjęć przepięknego, glinianego ksaru Ait Ben Haddou, wpisanego w roku 1997 na listę Unesco. Więcej zdjęć znajdziecie na naszej stronie: www.babafrica.com > album > Ait Benhaddou. Zapraszamy!

At the end I invite you to see some pictures of the beautiful, earthen ksar Ait Ben Haddou, inscribed in 1997 on the list of Unesco. More photos can be found on our website: www.babafrica.com > album > Ait Benhaddou . You are welcome !

Reklamy