Berberskie dywany i kilimy / Berber carpets and rugs

Dziś słów kilka o marokańskich dywanach i kilimach. Podobno w Meknes, w jednym ze sklepów z dywanami, wisi taka oto maksyma: „Marokańskie dywany są niepowtarzalnym poematem, który tworzą ręce i umysł, nie może ich stworzyć żadna maszyna”. Podejrzewam, iż powiedział to mistrz berberski, bowiem to od nich wywodzi się tradycja tkacka w Maroku.

Najstarsze dywany i kilimy tkano na poziomych krosnach. Tkacze, uczeni tego fachu od dziecka, znają na pamięć wszystkie wzory swojego szczepu. Większe dywany były tkane przez kilka osób, z których każda pracowała nad swoim fragmentem. Do każdej takiej grupy przydzielony był mistrz tkacki, który kierował pracą za pomocą wyśpiewywania barw i numerów węzełków. Taka rytmiczna pieśń rozbrzmiewała od rana do wieczora w rytmie furkoczących krosen. Mistrz uczył się tych pieśni i wzorów od najmłodszych lat a najlepsi znali po 50 – 60 wzorów na pamięć. Takie metody tkania można jeszcze spotkać wśród szczepów berberskich na południu Maroka.

Obecnie w znacznej mierze przeważają bardziej zmechanizowane krosna pionowe. Wzory dywanów też coraz mniej mają do czynienia z magią i wierzeniami a coraz więcej z komercją. Mimo to, dywany marokańskie posiadają cały czas swój nieodparty urok, któremu często ulegają nawet ci, którzy mieli nic nie kupować 😉

W Maroku można wyróżnić kilka podstawowych rodzajów dywanów:

 • dywany tkane (wzory są również utkane, mogą być dwustronne)

 • dywany tkane i później wyszywane są na nich wzory

 • dywany tkane i później wiązane na nich są wzory – mogą być jedno lub dwustronne, jedna strona jest gładka/letnia a druga włochata/zimowa; zwane są boucharweit i wykonywane są z resztek włóczek i tkanin;

 • techniki mieszane, zwane czasami przez sprzedawców „trójwymiarowymi”

 • czasami do dywanu dodawane są cekiny i inne ozdoby – w taki sposób ozdabia się przede wszystkim białe tkaniny ślubne, którymi okrywa się panna młoda;

Wszystkie dywany powinny być wykonane z naturalnych włókien, wełny, bawełny i lnu. Kilimy przeważnie wykonywane są z włókien z agawy, zwanych jedwabiem kaktusowym, przez to są cieńsze i lżejsze.

Oczywiście, zarówno kiedyś jak i obecnie, dywany i kilimy nie są tylko dekoracją, ale spełniają wiele pożytecznych funkcji:

 • jako dywany na podłodze domów

 • jako ściany i podłogi namiotów nomadów,

 • narzuty na łóżko,

 • narzuty na ramiona (rodzaj wełnianego płaszcza),

 • podczas ceremonii ślubnych (biały, zdobiony cekinami dywan jest darem od męża dla żony)

 • podczas ceremonii pogrzebowych (tkaniną pokrywa się ciało zmarłego, niesione na cmentarz)

 • do modlitwy

 • okrycie siodła podczas przedstawień, tzw. Fantazji

 • i wiele, wiele innych;

Marokańskie rękodzieło, w tym dywany, stało się ostatnio bardzo modne na całym świecie. Myślę, że dlatego, że jest robione ręcznie, ładne oraz pasuje do prostych, zachodnich wnętrz, w których pełni rolę „wisienki na torcie”. Kolorowe dywany i kilimy są często jedynym żywym akcentem w monochromatycznych wnętrzach a perforowane lampy czy rzeźbione tace pełnią rolę nowoczesnych rzeźb. Jeśli brakuje Wam takiego oryginalnego akcentu w Waszym domu, nic straconego! Przyjedźcie do Maroka i wybierzcie coś dla siebie. Służymy radą i doświadczeniem!

A teraz zapraszamy na obejrzenie galerii dywanów:

Today a few words about Moroccan carpets, rugs and kilims. In Meknes, in one of the carpets’ shop there is a maxim: „The Moroccan carpets are unique poem, which can be made just by hands and mind, not by the machine”. I suspect that said the Berber master, because a tradition of weaving in Morocco comes from the Berber.

The oldest carpets and rugs were woven on horizontal looms. Weavers learned this profession since childhood and knew by heart all the patterns of his tribe. Larger carpets were woven by several people, each working on its piece. To each group was assigned a master weaver, who led the work by singing the colors and numbers of knots. Such rhythmic song rang out from morning to evening in the rhythm of flapping looms. Masters were taught these songs and designs from an early age and the best of them knew 50 – 60 patterns to memory. This weaving method can still be found among Berber tribes in southern Morocco.

Now carpets are woven on vertical loom, that is more mechanized. Patterns of carpets also have less and less to do with magic and beliefs and more and more of commercialism. Nevertheless, the Moroccan carpets have all the time its irresistible charm and even those who didn’t want to buy anything, often buy them!

In Morocco we can distinguish several basic types of carpets:

 • woven carpets (patterns are also woven, may be bilateral)

 • woven carpets and all designs on them are embroidered;

 • woven carpets and then patterns are tied to them – may be bilateral – one side is smooth (for the summer time) and the other hairy (winter);

 • mixed techniques, sometimes called by the sellers ‚three-dimensional’

 • sometimes the carpet are adorns with sequins, tassels or other decorations – in such a way are adorns for example white wedding rugs, which covers the bride;

All carpets should be made from natural fibers – wool, cotton and linen. Rugs are mostly made from agave’s fibers, called cactus silk, thus they are thinner and lighter.

Design is dominated by geometric patterns – mostly rhombs and squares, sometimes crosses. There are also curved lines (snakes), eyes and fantastic figures. All those symbols are magic and chase away the evil. Interestingly, carpets do not hold geometry and each of their end may be in a different color and have a different pattern. It is really not possible to find two identical.

Of course carpets and rugs were always not just decoration, but had many useful functions:

 • of course as carpets on the houses’ floors;

 • as walls and floors of nomads’ tents;

 • bed covers;

 • in winter time – as a type wool coat;

 • during the wedding ceremony (decorated with sequins white carpet is a gift from husband to wife and covers her shoulders);

 • during funeral ceremony (fabric covers the body, carried to the cemetery);

 • prayer carpets;

 • covering of the saddle during performances called: “fantasy”;

 • and many others;

Moroccan crafts, including carpets, has recently become very fashionable around the world. It is handmade, beautiful and fits the simple western interiors. Colorful carpets and rugs are often the only colorful accents in monochrome interiors and perforated carved trays or lamps play the role of modern sculptures.

If you are missing such an original accent in your home just come to Morocco and choose something for you. We provide advice and experience!

And now enjoy the gallery:

 

Oto jak prezentują się dywany we wnętrzach:

Here’s how carpets look in modern interiors:

Oraz pufy, poduszki i poduchy do siedzenia, wykonane z marokańskich dywanów i kilimów:

And here are pillows and cushions made with Moroccan carpets and rugs:

Podoba się Wam? Do zobaczenia w Maroku!!! 😉  Do you like it? See you in Morocco 🙂

Bab Afrcia Travel

PS. Czy niektóre wzory nie przypominają Wam malarstwa i architetury Hundertwasser’a? Bo mnie bardzo!!!!

PS. In my opinion some patterns resemble paintings and architecture of Hundertwasser, don’t they?

Reklamy